Inf. 130

Pàg. 1 / 1

ROCLAINE

22-nov-11

C130_Roclaine.doc

Llana de Roca per a Aïllament  i Calorifugació Industrials

1. DESCRIPCIÓ  I  PROPIETATS      0,6    

Els productes ROCLAINE estan constituïts de llana de roca fabricada per centrifugació (estirat mecànic ‘Spintex’) de minerals basàltics a 1.500º C. L'alt contingut de sílice i òxids metàl·lics els confereix resistència a alta temperatura, a atmosferes humides i a les vibracions. El modern sistema de fibració permet d'obtenir fibres llargues de diàmetre uniforme ( » 4 mm) i baix contingut de granalla ( » 25% del pes), idònies per a transformar en pannells i feltres de densitat homogènia i bona resistència mecànica.

Analisi Química :       

 

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

MnO

%

43-49

11-16

3-9

18-19

8-13

1-3

0,3-0,5

0,1-0,6

Temp. Clas.

Densitat

Cap. Term.

R. Foc

tc   (ºC)

r   (kg/m3)

c   (kJ/kgK)

Incomb.

800

40 - 180

0,84

M0

2 . PANNELLS     Rocflam ,  Spintex   i   Therbloc                  Format : 1 ´ 0,6 m  (0,6 m²/pl) 

Làmina alumini (1 cara)                    Pannells nus. Aglomerant : lligant orgànic (resina fenòlica).                  r = 40 a 180  kg/m3

Rocflam

Es-

BX   Spintex

Spintex

Therbloc

Estufa  80 kg/m3

600º C -  adhesiu inorgànic

pes-

sor

613 – 40  kg/m3

350ºC -  semirígid

623 – 70  kg/m3

500ºC -  rígid

HP353 – 144  kg/m3

650ºC -  rígid

HP353 – 180  kg/m3

750ºC -  rígid

Preu

Paq

Pq

e

Preu

Paq

Pq

Preu

Paq

Pq

Preu

Paq

Pq

Preu

Paq

Pq

€ /pl

€ /m²

pl

plt

mm

€ /m²

pl

plt

€ /m²

pl

plt

€ /pl

€ /m²

pl

plt

€ /pl

€ /m²

pl

plt

*

*

12

7,2

12

30

- - -

- -

- -

- -

- - -

- -

- -

- -

*

*

11

6,6

14

*

*

10

6,0

15

*

*

9

5,4

12

40

*

15

9,0

8

*

15

9,0

8

*

*

8

4,8

14

- - -

- - -

- -

- -

- -

 

 

 

 

 

50

*

12

7,2

8

*

12

7,2

8

*

*

  5

3,0

18

*

*

  6

3,6

15

 

 

 

 

 

60

*

10

6,0

8

*

10

6,0

8

- - -

- - -

- -

- -

- -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

- - -

6

3,6

8

- - -

6

3,6

8

- - -

- - -

  - -

- -

- -

 

 

 

 

 

 

Pannell Nu BX Spintex

3. MANTES  Rockwool / Spintex                Amplada: 1 m

Feltre semi-rígids aglomerat amb lligant orgànic. Làmina d’alumini reforçada (1 cara) o  enreixat triple torsió. galvanitzat  (1 cara)                                                                r = 40 a 100  kg/m3

 

Alumini  Ref.

Es-

Enreixat Hexagonal

Rockwool

300ºC - 40 kg/m3

Contingut

Rotllo

pes-

sor

342G - 100

600ºC - 100 kg/m3

342G - 125

650ºC - 125 kg/m3

Contingut

Rotllo

€ /ro

€ /m²

dm3

mm

€ /ro

€ /m²

€ /ro

€ /m²

dm3

*

*

10

250

25

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

- -

 

 

 

 

30

- - -

- - -

*

10,02

8

180

 

 

 

 

40

*

*

- - -

- - -

6

190

 

 

 

 

50

*

*

- - -

- - -

5

190

 

 

 

 

60

*

*

- - -

- - -

4

190

 

 

 

 

100

*

*

- - -

- - -

3

240

Manta amb Tela Metàl·lica una cara

Borra a Dojo Banroc 151

4. BORRA   Banroc. Bala 20 kg
Borra impregnada amb un lubrificant / antipols ('151') o sense lubrificant ('511').

Banroc-151

Banroc-511

700º C

-200º C a 700ºC

Preu

Volum

Preu

Volum

€ /bala

€ /kg

dm3/ba

€ /bala

€ /kg

dm3/ba

*

   

   110 

*

   

   110 

     5. AVANTATGES

·  Baixa conductivitats tèrmica, gran absorció acústica.

·  Elàstic, lleuger i més còmode per treballar.

·  Baix contingut de granalla, fibres llargues: millor tacte.

·  Àmplia gamma de densitats (r =   40  -  180 kg/m3)  i gruixos (e  =  30  -  120 mm).

·  No combustible (reacció al foc: M0).

·  Bona flexibilitat i resistència mecànica.

     6. APLICACIONS (veure: Taules Tèrmiques >>MCF26)

·  Calorifugació de calderes de vapor, generadors de fluids tèrmics, dipòsits, tubs i conductes.

·  Aïllament d'estufes, assecadors, recuperadors, forns, arques, túnels i instal·lacions industrials en general.

·  Prevenció d'incendis: portes antifoc, envans, protecció d'estructures portants.

·  Insonorització en parets, sostres, particions.